Skip to main content
Leveringsvoorwaarden
Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans

U hebt een afspraak met Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans. Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt de praktijk volgens leveringsvoorwaarden.

In de leveringsvoorwaarden staat beschreven wat u van mij kunt verwachten en wat van u wordt verwacht.

Overzicht

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Angélique Bakemans en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.
Afspraken

Voor het maken van een afspraak ben ik iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 06-55073769. U kunt mij ook een bericht sturen via sms of email naar info@angeliquebakermans.nl.
Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon aan te nemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, per voicemail, per SMS, per WhatsApp of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Identiteitsbewijs en Burgerservicenummer 

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een Burgerservicenummer (BSN). Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten gebruik maken van uw BSN. De diëtist moet zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN zodat de juiste gegevens in de adminstratie zijn opgenomen . De diëtist kan om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee; uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Samenwerking

Samenwerking is de basis voor een goede relatie tussen u en de diëtist. Daarvoor moeten u en de diëtist van elkaar weten wat van de begeleiding wordt verwacht. Dit wordt verwerkt in een behandelplan en met u in het eerste of tweede consult besproken.

Vergoeding

De kosten voor dieetbehandeling zijn opgenomen in de basisverzekering (3 behandeluren in 2024) en worden op verwijzing van uw arts vergoed door uw zorgverzekering. Dieetbehandeling voor cliënten vanaf 18 jaar gaat ten koste van het eigen risico. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico. Afhankelijk van uw zorgverzekering en pakket wordt meer behandeltijd vergoed. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te gaan voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering bij mijn praktijk vergoed te krijgen heeft u in een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. Dieetbehandeling binnen een zorgprogramma/ketenzorg wordt vergoed via het zorgprogramma en gaat niet ten koste van uw eigen risico. De kosten worden in rekening gebracht bij de zorggroep waarbij uw huisarts is aangesloten.

Declaraties

Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans zal de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar of ketenzorgorganisatie. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur en bent u zelf  betaling verschuldigd.

Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent kunt u na het consult de kosten middels een factuur overmaken.
Een factuur dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.
U heeft ook de mogelijkheid om tijdens het consult het bedrag met pinbetaling te voldoen.

Tarieven

De tarieven  voor een bezoek aan de diëtist zijn door de verzekeraars vastgesteld. Elke verzekeraar heeft zijn eigen tarief. Ik hanteer het tarief wat met uw zorgverzekeraar is afgesproken. Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Een huisbezoek krijgt u alleen vergoed indien de arts dit vermeldt op de verwijzing.

 • Eerste consult: (totale behandeltijd bedraagt max. 90 min.)
 • Eerste consult intensief: (totale behandeltijd bedraagt max. 120 min.)
 • Kort vervolgconsult: (totale behandeltijd bedraagt max. 30 min.)
 • Vervolgconsult: (totale behandeltijd bedraagt max. 45 min.)
 • Telefonisch consult/emailconsult: (totale behandeltijd bedraagt max. 15 – 30 min.)
 • Machtiging / bestellen dieetvoeding: (totale behandeltijd bedraagt max. 15 min.)

Voor de zogenaamde niet gecontracteerde zorg bedraagt het tarief per kwartier € 20,00. Voor zowel de gecontracteerde zorg als de niet gecontracteerde zorg worden de volgende tarieven gehanteerd:

 • Toeslag huisbezoek: €28,-
 • Niet nagekomen afspraak eerste consult: €60,00
 • Niet nagekomen afspraak vervolgconsult: €20,00

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit 2 componenten:

 1. De consulttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent. Hierbij hoort ook de tijd die nodig is voor het bijwerken van het dossier, rapporteren aan de verwijzer, overleg aan andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of de praktijkverpleegkundige) of met mantelzorgers of familieleden.
 2. Individueel dieetadvies: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het aanpassen van het dieetadvies. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

 

Incasso
Bij het uitblijven van de betaling krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van de betaling is Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening gebracht worden. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.
Privacy

Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling

Bij Diëtistenpraktijk Angélique Bakermans staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail  info@klachtenloketparamedici.nl te benaderen of telefonisch: 030-3100909 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).

.

Overzicht